1.บทนำ

บริษัท Wegames Corporation จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า Wegames หรือบริษัทดังกล่าว)จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านตามนโยบายกฏหมายพระราชบัญญัติการป้องกันส่วนบุคคลของข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาศึกษานโยบายดังกล่าวอย่างละเอียด

2.ประเภทข้อมูลส่วนตัว

ทางบริษัทดำเนินการรวบรวมข้อมูส่วนบุคคลประกอบไปด้วย

01. C001 ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล:เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร รูปภาพ อีเมลล์

02. C002 ยืนยันข้อมูลการเงิน:เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร

03. C003 เอกสารทางราชการ:เช่น หมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทาง(ชาวต่างชาติ)

04. C011 ข้อมูลส่วนตัว:เช่น อายุ เพศ วันเกิด

05. C021 สถานะภาพ:เช่น โสดหรือแต่งงาน

06. C024 ความสัมพันธ์อื่นๆ: เช่น เพื่อน เพื่อนที่ทำงาน

07. C035 งานอดิเรก: เช่น ท่องเที่ยว กีฬา อ่านหนังสือ

08. C036 การใช้ชีวิต: เช่น ใช้สินค้าหรือบริการประเภทไหน

09. C038 อาชีพ: เช่น คนขับรถ ผอ. ครู

10. C051 ประวัติการศึกษา: ป.ตรี ป.โท ป.เอก หรืออื่นๆ

11. C064 ประสบการณ์การทำงาน: ประวัติการทำงาน

12. C132 เอกสารที่ระบุประเภทไม่ได้: เช่นรายงาน หรือข้อมูลบันทึกอื่นๆ

3.ช่วงเวลา สถานที่และรูปแบบเอกสารที่ใช้

1. ช่วงเวลาที่ใช้

รวบรวมข้อมูลส่วนตัวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด / ตามกฏหมายหรือตามอายุในหนังสือสัญญา (เช่น กฏหมายบัญชีการค้า) / ตามระยะเวลาดำเนินการธุรกิจของบริษัท

2. สถานที่ที่ใช้

ภายในประเทศ ภายในพื้นที่ที่สำนักงานสังกัดอยู่ หากไม่ได้รับเอกสารข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทจะมีฝ่ายดูแลด้านเอกสารดำเนินการติดต่อประสานงานดังกล่าว หรือสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ WeGames กับบริการอื่นๆผ่านทางเว็บไซต์

3. บุคคลที่ใช้

บริษัทดังกล่าว(รวมไปถึงสาขาในต่างประเทศ),ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน,ตลาดแลกเปลี่ยนไต้หวัน,ศูนย์การตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน,สำนักงานตรวจสอบบัญชีไต้หวัน,สมาคมธุรกิจตลาดหลักทรัพย์,สมาคมการแลกเปลี่ยนการค้า,สมาคมให้คำปรึกษาทางธุรกิจ, สมาคมแลกเปลี่ยนตตั๋วเงินไต้หวัน หากไม่ได้รับเอกสารส่วนบุคคล ทางบริษัทจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลโครงการสร้างบริษัท บริษัทคู่ค้า รวมไปถึงตำแหน่งต่างๆในองค์กรได้

4.รูปแบบการใช้

สามารถดำเนินการค้นหา แก้ไข เพิ่มเติม โอน(โอนถ่ายข้อมูลต่างประเทศ) เปลี่ยนแปลง ข้อมูลการเงิน ต่างๆผ่านระบบอัตโนมัติหรือดำเนินการเองได้

4.ข้อจำกัดการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

อ้างอิงตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อที่ 3 มีดังนี้

1.สอบถามหรือส่งคำขอการเข้าถึงข้อมูล

2.คำขอคัดลอกสำเนาข้อมูล

3.คำขอชดเชยหรือแก้ไข

4.คำขอระงับการค้นหรือ แก้ไข หรือใช้ข้อมูล

5.คำขอลบข้อมูล เนื่องจากทางบริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อหนดของกฏหมาย โดยทางบริษัทฯขอปฏิเสธการลบข้อมูลดังกล่าว

5.ค่าธรรมเนียม

ตามกฏข้อบังคับการป้องกันข้อมูลส่วนตัว หากต้องการค้นหาหรือขอสำเนาข้อมูล ทางบริษัทจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

6.รูปแบบการติดต่อ

สมาชิกสามารถยื่นคำขอดำเนินการต่างๆผ่านอีเมลล์ CS@wegames.co.th ของบริษัท WeGames โดยต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นบริษัท WeGames จะติดต่อกลับให้คุณส่งเอกสารยืนยันและดำเนินการให้คุณ

7.หากคุณกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ครบ อาจจะส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของคุณ

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลหรือไม่ก็ได้ แต่บางฟังก์ชั่น การให้บริการหรือกิจกรรมบนเว็บไซต์จำเป็นต้องให้คุณกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถึงจะใช้บริการดังกล่าวได้ ดังนั้นทางเราต้องการให้คุณกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการติดต่อยื่นคำขอ ชำระเงิน ใช้บริการ ยืนยันตัวตน หรือแม้กระทั้งติดต่อสอบถามฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท WeGames

หากคุณกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ครบถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อคุณหรือคนอื่นๆ คุณจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด;หากในอนาคตเกิดปัญหา(ข้อมูลปลอม)จากที่คุณกรอกข้อมูลไม่ครบ ทางบริษัทมีสิทธิดำเนินคดีตามกฏหมาย และมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากคุณได้

คุณได้อ่านและทำความเข้าใจรายการทั้งหมดแล้ว และเห็นด้วยกับเงื่อนไขข้อตกลงการรวบรวม แก้ไข ใช้งานและโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ผนวก ก:รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ อ้างอิงตามกฏหมายระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนตัวมีดังนี้:

◎ประชาสัมพันธ์◎ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา◎การป้องกันอาชญกรรม,การสอบสวนทางอาญา, การบังคับใช้, คุ้มกันพื้นที่ คุ้มกันหรือป้องกันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของธรกิจ◎อนุญาโตตุลาการ◎ประกันสุขภาพประชาชน,ประกันแรงงาน,ประกันชาวนา,ประกันสังคมหรืออื่นๆ ◎เงินฝากและเงินออม◎หลักทรัพย์และทะเบียนของผู้ถือหลักทรัพย์◎การตลาด◎นักกฏหมายหรือบุคคลผู้ถือหุ้นในองค์กร,สมาชิกผู้ถือหุ้น(รวมทั้งผู้ถือหุ้นทั้งหมด,ตัวแทนผู้ถือหุ้น)กรรมการ ผู้ตรวจสอบ หรือบุคคลอื่นๆในองค์กร◎ผู้บริการและผู้ให้บริการ◎บุคคลนอกองค์กรที่หน้าที่ควบคุมป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล◎บัตรเครดิต,บัตรเงินสด, บัตรเดบิตหรือบัตรธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์◎หนังสือสัญญา,ประเภทสัญญาหรือเกี่ยวข้องกับกฏหมายทางธุรกิจ◎การประเมินตรวจสอบบริการ◎การให้บริการและคุ้มครองผู้บริโภค◎การเก็บภาษี◎การบริหารจัดทรัพย์สิน◎การจัดการภาษีอากรของธุรกิจ◎การจัดการบัญชีและข้อมูลธุรกิจ◎ธุรกิจการค้าและตราสารหนี้◎การบริหารและการฝึกอบรม◎การจองตั๋ว◎การจองตั๋วหักเงินผ่านบัญชี◎คำขอดำเนินการ รายงานต่างๆ◎การจัดการความปลอดภัยของสถานที่◎การบริหารภาษี◎การอุทธรณ์และการบริหารค่าชดเชย◎ไต่สวนไกล่เกลี่ย◎เกี่ยวข้องกับบัญชีและการบริการ◎ติดต่อสอบถามบริการ◎ติดต่อสอบถามข้อมูล◎การจัดการความปลอดภัย◎การให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์และ E-commerce ◎การส่งเสริมโลจิสติก◎การจัดการธุรกิจและโฆษณา◎สำรวจ ทำสถิตและคิดวิเคราะห์◎จัดการใบอนุญาตทางการค้า◎ตรวจสอบ◎หนังสือเดินทาง, วีซ่าและเอกสารสำคัญทางราชการ◎จัดการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ◎การจัดการความยุติธรรม◎การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลให้ถูกต้องตามกฏหมาย◎การลงทะเบียนก่อตั้งธุรกิจและโครงสร้างขององค์กร